Privacy policy


Kä­sit­te­lem­me Oma Hotellissa hen­ki­lö­tie­to­ja voi­dak­sem­me pal­vel­la sinua mah­dol­li­sim­man hyvin. Meil­lä on hen­ki­lö­tie­to­ja hotelli asiakkaistamme, lii­ke­kump­pa­neis­tam­me ja hen­ki­lö­kun­nas­tam­me. Hen­ki­lö­tie­to­ja ovat esi­mer­kik­si etu­ni­mi, su­ku­ni­mi, pu­he­lin­nu­me­ro tai pal­ve­lun käy­tös­tä ker­ty­vä tieto.

Olem­me Oma Hotellissa jär­jes­tä­neet hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn eri hen­ki­lö­re­kis­te­rei­hin tie­to­jen käyttö­tar­koi­tus­ten mu­kai­ses­ti, esimerkiksi majoitustiedot ovat majoitusjärjestelmässämme.

Hotellimme asiakasrekisteri on ainoastaan hotellimme henkilökunnan ylläpitämä, näitä tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­ly

Mil­lai­sia hen­ki­lö­tie­to­ja ke­rääm­me si­nus­ta

Oma Hotellin hen­ki­lö­re­kis­te­reis­sä kä­si­tel­lään hen­ki­lö­tie­to­ja asiak­kais­ta, hen­ki­lös­tös­tä lii­ke­kump­pa­neis­ta. Kus­sa­kin hen­ki­lö­re­kis­te­ris­sä kä­si­tel­tä­vät tie­dot pe­rus­tu­vat ko. re­kis­te­rin tie­to­jen käyt­tö­tar­koi­tuk­siin. Kä­sit­te­lem­me hen­ki­lö­re­kis­te­reis­sä vain käyt­tö­tar­koi­tus­ten kan­nal­ta tar­peel­li­sia tie­to­ja.


Mihin tar­koi­tuk­siin käy­täm­me hen­ki­lö­tie­to­ja­si

Käy­täm­me Oma hotellin hen­ki­lö­re­kis­te­rei­den tie­to­ja kun­kin re­kis­te­rin en­nal­ta mää­ri­tel­tyi­hin käyt­tö­tar­koi­tuk­siin. Täl­lai­sia käyt­tö­tar­koi­tuk­sia voi­vat re­kis­te­ris­tä riip­puen olla esi­mer­kik­si asia­kas­suh­teen hoi­ta­mi­seen liit­ty­vät toi­met.


Mistä saam­me hen­ki­lö­tie­to­ja­si

Oma Hotellin hen­ki­lö­re­kis­te­ris­sä ole­vat hen­ki­lö­tie­to­si ovat sinun it­se­si an­ta­mia esim. teh­des­sä­si huonevarauksen.


Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn oikeus perusteet

Oma Hotellin hen­ki­lö­re­kis­te­rei­den hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyl­lä on usei­ta oikeus perusteita, kuten laki, so­pi­mus, suos­tu­mus tai oi­keu­tet­tu etu.


Kuka kä­sit­te­lee hen­ki­lö­tie­to­ja­si

Hen­ki­lö­tie­to­ja­si kä­sit­te­le­vät ai­noas­taan sel­lai­set Oma Hotellin työn­te­ki­jät, joi­den työ­teh­tä­viin se kuu­luu. Kä­sit­te­lem­me hen­ki­lö­tie­toa­si aina huo­lel­li­ses­ti ja nou­da­tam­me hyvää tietojenkäsittely tapaa.

Li­sä­tie­to­ja kai­kis­ta edellä mainituista asiois­ta saat kun­kin hen­ki­lö­re­kis­te­rin tietosuoja selosteista.